IC PERUGIA 1

Il metodo Feuerstein a scuola: imparare ad imparare

Cosa è il metodo Feuerstein